انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع

      فرمهای پایان نامه
 
قابل توجه دانشجویان کارشناس ارشد:
جهت دریافت فرمهای مربوط به پایان نامه اینجا کلیک نمایید.


دانشگاه آزاد اسلامی            واحد علوم و تحقیقات آیت اله آملی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc )

جلسه دفاعیه

رشته: روانشناسی بالینی

عنوان پایان نامه :

بررسی مقایسه ای افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران دیالیزی و بیماران پیوند کلیه،

در بیمارستان لبافی نژاد تهران

استاد راهنما :

آقای دکتر خان محمدی

 

استاد مشاور :

-

استادان داور :

 آقای دکتر همایونی

آقای دکتر نادری

محقق :

 الهام ایزدی

 

تاریخ :25/6/1393

زمان :10صبح

 

مکان :  سالن سمعی، بصری دانشکده ....             تایید تحصیلات تکمیلی

 


دانشگاه آزاد اسلامی            واحد علوم و تحقیقات آیت اله آملی                               

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc )

جلسه دفاعیه

رشته:علوم و صنایع غذایی

عنوان پایان نامه :

بررسی تولید اسید فولیک به وسیله لاکتیک اسید باکتری های جدا شده ازماست های سنتی شرق مازندران

استاد راهنما :

دکتر گلستان

اساتید داور :

دکتر اسماعیل فتاحی

دکتر حامی کابوسی

محقق :

حامد صفری

تاریخ :25/6/93

زمان :30/10 صبح

مکان :  سالن سمعی، بصری دانشکده ....         تایید تحصیلات تکمیلی


دانشگاه آزاد اسلامی        واحد علوم و تحقیقات آیت اله آملی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc )

جلسه دفاعیه

رشته: مهندسی مواد طراحی صنایع غذایی

عنوان پایان نامه :

بررسی اثر پیش تیمار مایکرویو، دما، هم زدن و غلظت نمک در فرایند تلخی زدایی زیتون

 استاد راهنما :

 سید مهدی جعفری

استاد مشاور :

 سید احمد شهیدی

استاد داور :

حمیدرضا صمدلویی

محقق :

 پریسا حسینی

تاریخ :29/06/93

زمان : 11

 

مکان :  سالن سمعی، بصری دانشکده ....          تایید تحصیلات تکمیلیاخبار
                                 وقت دفاع و مشخصات دانشجویان      
         
ردیف  نام و نام خانوادگی دانشجو رشته تحصیلی تاریخ دفاع روز دفاع ساعت دفاع استاد راهنما استاد مشاور استاد داور1 استاد داور2
                   
1 سایه ملاامرجی میکروبیولوژی 93/6/2 یکشنبه 10 زابلی شریف زاده فتاحی  
2 هانیه نقیزاده میکروبیولوژی 93/6/5 چهارشنبه 13 رستمی کابوسی زابلی  
3 آرش شفیعی میکروبیولوژی 93/6/5 چهارشنبه 14 رستمی کابوسی زابلی  
4 خوشه مهری روان شناسی 93/6/5 چهارشنبه 11/5 خان محمدی پوروقار هماونی  
5 رویا تسلیمی  روان شناسی 93/6/5 چهارشنبه 12 نادری   عباسی همایونی
6 هدی انگورج روان شناسی 93/6/5 چهارشنبه 13 خلعتبری خان محمدی قاسمیان  
                   
7 جنت امانی صنایع غذایی 93/6/10 یکشنبه 9 معتمدزادگان چگین آریایی  
8 زهرا پورشعب صنایع غذایی 93/6/10 یکشنبه 12 معتمدزادگان آریایی فرهمندفر  
9 نوروزی صنایع غذایی 93/6/10 یکشنبه 10 هاشمی   آریایی قربانی
10 فاطمه فرج زاده صنایع غذایی 93/6/10 یکشنبه 11 معتمدزادگان شهیدی قربانی  
11 زهرا داداش پور صنایع غذایی 93/6/10 یکشنبه 13 معتمدزادگان آریایی فرهمندفر  
12 نرگس مصلحی زراعت 93/6/17 دوشنبه 10 نیک نژاد فلاح براری  
13 فاطمه ولی زاده روان شناسی 93/6/18 سه شنبه 10 نادری  عباسی خان محمدی  
14 گیل امیررودی روان شناسی 93/6/18 سه شنبه 11 نادری  عباسی خان محمدی  
15 مهناز موروزی روان شناسی 93/6/18 سه شنبه 12 نادری  عباسی خان محمدی  
16 نرگس مرات روان شناسی 93/6/18 سه شنبه 13 نادری    عباسی خان محمدی
17 سید امید حسنی صنایع غذایی 93/06/18 سه شنبه  13 جوادیان   خاورپور بهرام
18 محمدرضا بختیاری صنایع غذایی 93/06/18 سه شنبه  13:30 خاورپور فلاح نیک نژاد  
19 نسترن جلالی صنایع غذایی 93/6/18 سه شنبه 12 آریایی فتاحی جوادیان  
20 مهری کریم صنایع غذایی 93/6/19 چهارشنبه 11 علیمی فاضلی خاورپور  
21 بهاره معانی صنایع غذایی 93/6/19 سه شنبه 12 علیمی فاضلی آریایی  
22 شمیسه مرتضوی روان شناسی  93/6/18 سه شنبه 13/30 امامقلی پور عباسی خان محمدی  
23  حسن ابراهیمیان صنایع غذایی 93/6/18 سه شنبه 14 جوادیان   آریایی بهرام
24 فائزه درویش روان شناسی 93/6/19 چهارشنبه 13 امامقلی پور   همایونی خان محمدی
25 فرناز خانی روان شناسی 93/6/19 چهارشنبه 11 خزایی خان محمدی همایونی  
26 حسن عرب زراعت 93/6/22 شنبه 11 فلاح  نیک نژاد براری  
27 لطف اله رفیعی زراعت 93/6/22 شنبه 10 نیک نژاد براری فلاح   
28 فاطمه برزگر صنایع غذایی 93/6/24 دوشنبه 8/30 مقصودلو آریایی قربانی  
29 زهرا جعفری صنایع غذایی 93/6/24 دوشنبه 9 مقصودلو میمندی پور آریایی  
30 مریم عاشقیان صنایع غذایی 93/6/24 سه شنبه 10 مقصودلو معتمدزدگان شهیدی  
31 محمد نقدعلی صنایع غذایی 93/6/24 دوشنبه 10/30 بصیری شهیدی آریایی  
32 فاطمه طبری صنایع غذایی 93/6/24 دوشنبه 11 مقصودلو   فرهمندفر قربانی
33 شریعت اکبری صنایع غذایی 93/6/24 دوشنبه 11/3 مقصودلو آریایی فرهمندفر  
34 محثه توسلی صنایع غذایی 93/6/24 دوشنبه 13 مقصودلو بهرام آریایی  
35 حر یداللهی صنایع غذایی 93/6/24 دوشنبه 12 مقصودلو آریایی فرهمندفر  
36 امین مهرور صنایع غذایی 93/6/24 دوشنبه 12 شهیدی   مقصودلو قربانی
37 فاطمه بهروزی فر صنایع غذایی 93/6/24 دوشنبه 12:30 شهیدی   مقصودلو قربانی
38 نیلوفر سلطانی صنایع غذایی 93/6/24 دوشنبه 13/30 مقصودلو آریایی فرهمندفر  
                   
                   
39 الهام ایزدی روان شناسی 93/6/25 سه شنبه 10 خان محمدی   همایونی نادری
40 پرستو ناصری روان شناسی 93/6/25 سه شنبه 11 زربخش   همایونی خان محمدی
41 مریم عمرانی صنایع غذایی 93/6/25 سه شنبه 11 آریایی فرهمندفر جوادیان  
42 جعفرتبار صنایع غذایی 93/6/25 سه شنبه 11/5 شهیدی قربانی گلستان  
43 ساناز قاسمی سردابرود  صنایع غذایی 93/6/25 سه شنبه 12/30 گلستان کابوسی فرهمند فر  
44 سمانه سیر صنایع غذایی 93/6/25 سه شنبه 12 گلستان بهرام جوادیان  
45 غزال سلیمانی صنایع غذایی 93/6/25 سه شنبه 12 زربخش ابراهیمی خان محمدی  
46 امین والی زاده صنایع غذایی 93/6/25 سه شنبه 13 گلستان فرهمندفر آریایی  
47 علی اکبر فندرسی صنایع غذایی 93/6/25 سه شنبه 14 گلستان فرهمندفر آریایی  
 48 مریم خوئی صنایع غذایی 93/6/25 سه شنبه 14/5 چکین   فرهمندفر گلستان
 49 آسیه آصفی روانشناسی 1393/6/26 چهار شنبه 11/5 رنجبری پور   خان محمدی    پور فرج
                   
50 سیده صفورا موسوی       11   خان محمدی پور فرج  
51 سمانه سهرابی       12 رنجبری پور   خان محمدی    پور فرج
52 مطهره مسافر روانشناسی 1393/6/26   10:30 عباسی دوستی پور فرج  
                   
53 زبیده بابایی شیروانی روانشناسی 1393/6/25 سه شنبه 13 فرامرزی نادری همایونی  
54 حسن قلی زاده میکروبیولوژی 93/6/26 سه شنبه 15 میلانی معتمدزدگان شهیدی  
55  سیده رقیه سیدآقایی احمدی روانشناسی 26/6/93 چهارشنبه 13:30 یعقوبی دوستی همایونی  
56 پریسا حسینی صنایع غذایی 93/6/29 شنبه 11 جعفری شهیدی صمدلویی  
57