اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی صنایع غذایی
نام نسیم
نام خانوادگی فرهمند
رشته تحصيلي مهندسی علوم و صنایع غذایی
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری تمام وقت