اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت معاونت آموزشی
نام سیداحمد
نام خانوادگی شهیدی
رشته تحصيلي مهندسی علوم و صنایع غذایی
مرتبه علمي مربی
سمت معاون آموزشی
نوع همکاری بورسیه