اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی صنایع غذایی
نام فاطمه
نام خانوادگی فاضلی
رشته تحصيلي مهندسی علوم و صنایع غذایی
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری تمام وقت