اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی صنایع غذایی
نام حمیدرضا
نام خانوادگی صمدلویی
رشته تحصيلي مهندسی علوم و صنایع غذایی
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری بورسیه