اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی صنایع غذایی
نام آزاده
نام خانوادگی قربانی حسن سرایی
رشته تحصيلي مهندسی علوم و صنایع غذایی
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری بورسیه