اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی کشاورزی
نام داود
نام خانوادگی براری تاری
رشته تحصيلي مهندسی کشاورزی- زراعت
مرتبه علمي استادیار
سمت سرپرست دانشکده داروسازی
نوع همکاری تمام وقت