اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی کشاورزی
نام الهام
نام خانوادگی خانی پور
رشته تحصيلي مهندسی کشاورزی
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری بورسیه