اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی کشاورزی
نام رابعه
نام خانوادگی ایزدی آملی
رشته تحصيلي مهندسی کشاورزی
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری تمام وقت