اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی کشاورزی
نام رقیه
نام خانوادگی اسکوئیان
رشته تحصيلي مهندسی کشاورزی
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری تمام وقت
كشور محل اخذ ایران