اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی صنایع غذایی
نام رویا
نام خانوادگی باقری قادیکلایی
رشته تحصيلي مهندسی صنایع غذایی
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری تمام وقت