اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی کشاورزی
نام لیلا
نام خانوادگی گلستان
رشته تحصيلي مهندسی کشاورزی
مرتبه علمي استادیار
نوع همکاری تمام وقت
كشور محل اخذ ایران