اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی کشاورزی
نام مزدک
نام خانوادگی علیمی
رشته تحصيلي مهندسی کشاورزی
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری بورسیه