اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی کشاورزی
نام مهران
نام خانوادگی محمودی
رشته تحصيلي مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی
مرتبه علمي استادیار
سمت مدیر گروه زراعت
نوع همکاری تمام وقت
دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی
كشور محل اخذ ایران