اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی کشاورزی
نام مهرو
نام خانوادگی اسماعیلی
رشته تحصيلي مهندسی کشاورزی
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری تمام وقت