اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی کشاورزی
نام موسی
نام خانوادگی گردانه
رشته تحصيلي مهندسی کشاورزی
مرتبه علمي استادیار
نوع همکاری تمام وقت