اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت معاونت پژوهش و فناوری
نام هرمز
نام خانوادگی فلاح آملی
رشته تحصيلي مهندسی کشاورزی - زراعت
مرتبه علمي استادیار
نوع همکاری دکتری
كشور محل اخذ ایران