اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی کشاورزی
نام علی
نام خانوادگی معتمدزادگان
رشته تحصيلي مهندسی کشاورزی
مرتبه علمي استادیار
نوع همکاری نیمه وقت