اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه زیست شناسی
نام حامی
نام خانوادگی کابوسی
رشته تحصيلي زیست شناسی
مرتبه علمي استادیار
نوع همکاری تمام وقت