انتخاب وب سایت
  • اسامی کارکنان

ردیف

اسامی کارکنان

پست سازمانی

شماره تماس

 

1

 

خدمات آموزش

43217324

 

2

هنگامه خجسته

کارشناس تحصیلات تکمیلی (مهندسی کشاورزی-تکنولوژی مواد غذایی، مهندسی کشاورزی- مهندسی مواد غذایی، مهندسی کشاورزی-شیمی مواد غذایی، روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، میکروبیولوژی، زراعت و علوم سیاسی)

43217322

 

3

ام البنین باقری

کارشناس آموزش (زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی، زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی، کارشناسی ناپیوسته مهندسی علوم و صنایع غذایی، مهندسی کشاورزی-زراعت و کاردانی فنی صنایع غذاییآسی

43217321