انتخاب وب سایت
  • مدیریت دانشکده > مسئول پژوهش

 
نام و نام خانوادگی:
فهیمه مهدوی

رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس:   43217341-011