انتخاب وب سایتنام و نام خانوادگی: 
سید احمد شهیدی

رشته تحصیلی:  صنایع غذایی

                                             مقطع تحصیلی:   دکتری                                            

مرتبه علمی: دانشیار

                             شماره تماس: 43217325