انتخاب وب سایتنام و نام خانوادگی: 
سید احمد شهیدی

رشته تحصیلی:  صنایع غذایی

                                             مقطع تحصیلی:   دکتری                                            

مرتبه علمی: استادیار

                             شماره تماس:  43217009-43217325

ایمیل: