انتخاب وب سایت
  • مدیران گروههای آموزشی > مدیر گروه زراعت
نام و نام خانوادگی: 
مهران محمودی

رشته تحصیلی: باغبانی

                                     مقطع تحصیلی: دکتری                                            

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 43217326-011

m.mahmoudi@iauamol.ac.ir ایمیل: