انتخاب وب سایت
  • رشته های تحصیلی

ردیف

نام رشته

مقطع

1

بهداشت و مواد غذایی

دکتری تخصصی

2

علوم و صنایع غذایی

دکتری تخصصی

3

زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی

دکتری تخصصی

4

علوم جانوری- تکوینی

دکتری تخصصی

5

زیست شناسی- میکروبیولوژی

دکتری تخصصی

6

زراعت

دکتری تخصصی

7

علوم و صنایع غذایی –  تکنولوژی مواد غذایی

کارشناسی ارشد

8

مهندسی کشاورزی-  مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی

کارشناسی ارشد

9

مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی -  شیمی مواد غذایی

کارشناسی ارشد

10

میکروبیولوژی

کارشناسی ارشد

11

زراعت

کارشناسی ارشد

12

روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد

13

روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد

14

مهندسی کشاورزی – صنایع غذایی

کارشناسی

15

مهندسی علوم و صنایع غذایی

کارشناسی ناپیوسته

16

مهندسی کشاورزی – زراعت

کارشناسی

17

مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری

کارشناسی

18

زیست شناسی – علوم سلولی و مولکولی

کارشناسی

19

زیست شناسی - میکروبیولوژی

کارشناسی

20

تکنولوژی مواد غذایی

کاردانی

21

کاردان فنی صنایع غذایی

کاردانی

22

علمی – کاربردی امور زراعی و باغی – تکنولوژی تولیدات باغی

کاردانی